O projektu

PROJEKT VEPAR

Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj VEPAR (vodno ekološko praćenje, analize i rješenja) usmjeren je na provedbu mjera za unaprjeđenje upravljanja rizicima od poplava, a sufinancira se EU sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK 2014-2020), a u okviru Prioritetne osi 5 Klimatske promjene i upravljanje rizicima, Investicijskog prioriteta 5b- Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, te Specifičnog cilja5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama.

Projekt provode Hrvatske vode, kao Prijavitelj i Korisnik Projekta i Državni hidrometeorološki zavod, kao Partner Projekta. Ukupna vrijednost ulaganja kroz projekt iznosi 250.100.545,00kn (s PDV-om), pri čemu je 212.585.463,25 kn (s PDV-om) što je 80% vrijednosti projekta financira iz EU sredstava, a preostali iznos od 37.515.081,75 kn (s PDV-om) osiguravaju projektni partneri vlastitim sredstvima. Razdoblje provedbe projekta je 01.08.2014.-31.08.2023.g.

CILJ PROJEKTA

Projekt ima za cilj uspostavu unaprjeđenog upravljanja rizicima od poplava na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, primjenom negrađevinskih mjera koje trebaju rezultirati smanjenju rizika od poplava, kroz unaprjeđenja u praćenju, analizama i iznalaženju optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava u RH.

LOKACIJE PROJEKTA

Projekt VEPAR se provodi na cijelom području RH, odnosno obuhvaća provedbu negrađevinskim mjera smanjenja rizika od poplava na slivnim vodnim područjima u svih 14 županija NUTS2 REGIJE - Kontinentalne Hrvatske i 7 županija NUTS2 REGIJE – Jadranske Hrvatske, pri čemu je udjel provedbe projekta u pojedinoj županiji - 4,76%.

AKTIVNOSTI I ELEMENTI / POTPROJEKTI PROJEKTA

Provedbom Projekta osiguravaju se i sistematiziraju nedostajući hidrološki i morfološki podaci o slivovima, vodotocima, regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, modernizira se i dograđuje mreža hidroloških mjernih postaja, poboljšavaju prognostički modeli, te se primjenom noveliranih podataka izrađuju tehnička i studijska dokumentacija za upravljanja rizicima od poplava. Projektom se osigurava i nabavlja i potrebna oprema, za pravovremeno i učinkovito djelovanje pri primjeni aktivnih mjera obrane od poplava. O aktivnostima projekta, kao i upravljanju rizicima od poplava, kroz razna planirana događanja educira se i informira javnost. Projektom se provode i druge povezane aktivnosti koje će doprinijeti unaprjeđenju vodno-ekološkog praćenja, analiza i rješenja u cilju smanjenja rizika od poplava na vodnim područjima Republike Hrvatske.

Planirane negrađevinske mjere projekta VEPAR, provode se kroz slijedeće elemente projekta:

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projekt VEPAR predstavlja „kratkoročnu“ komponentu Programa upravljanja rizicima od poplava u RH (do 2023. godine), čiji je koncept zasnovan na Strategiji upravljanja vodama i Planu upravljanja rizicima od poplava. Provedbom negrađevinskih mjera kroz projekt VEPAR očekuje se postizanje smanjenog rizika od poplava u RH za 7% u odnosu na postojeće stanje.

Partneri projekta


DIONICI PROJEKTA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj