E. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA PRAĆENJE REGULACIJSKIH I ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA (RiZVG)

Izbornik


CILJ POTPROJEKTA E:

Prikupiti i organizirati informacije o postojećim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama i uspostaviti sustav za njihovo praćenje


KOMPONENTE POTPROJEKTA E:

POTPROJEKT E - UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA PRAĆENJE I ODRŽAVANJE REGULACIJSKIH I ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA (RIZVG)
E1 Preliminarna kategorizacija nasipa na vodotocima 1. reda
E2 Uspostavljanje registra RiZVG
E3 Izrada smjernica o praćenju i održavanju RiZVG
E4 Pilot projekt "pametnog nasipa"
E5 Uspostavljanje Nadzorno-Upravljačkog Sustava (NUS) na kontrolabilnim RiZVG

PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT E: 49.782.789 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA E: 2019.-2023.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA E

Element 5 se sastoji od aktivnosti kojima će se modernizirati i dograditi sustav za praćenje i održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (RiZVG). Osnovne komponente potprojekta su uspostavljanje registra RiZVG, preliminarna kategorizacija nasipa na vodotocima 1. reda kroz provedbu ograničenih terenskih istraživanja, kojima će se prikupiti osnovni podaci o stanju ovih RiZVG i temeljem kojih će se provesti prioritizacija i izrada programa detaljnih istraživanja na prioritetnim dionicama (detaljna kategorizacija), koja će se provoditi u drugoj fazi Programa. Uz to, u sklopu Projekta provest će se pilot projekt „pametnog nasipa“ s opremom za praćenje stanja nasipa u stvarnom vremenu, te će se izraditi smjernice o praćenju i održavanju RiZVG. Također, uspostavit će se nadzorno-upravljački sustav (NUS) na kontrolabilnim RiZVG (značajnim ustavama, crpnim stanicama, retencijama i akumulacijama u vlasništvu Hrvatskih voda. Kroz ovaj potprojekt provest će se sljedeće aktivnosti:

Preliminarna kategorizacija nasipa na vodotocima 1. reda 

Provest će se preliminarna kategorizacija na nasipima na vodama 1. reda ukupne duljine 1.717 km. Utvrđivanje stanja će biti provedeno kroz analizu postojećih podataka i ograničena geotehnička terenska istraživanja, uključujući istražna bušenja na prosječnom razmaku od 5 km. Temeljem ovih podataka izvršit će prioritizacija dionice za provedbu radova sanacije i/ili provedbu detaljnih istraživanja na razini tzv. detaljne kategorizacije.

Uspostavljanje registra RiZVG 

Uspostavit će se registar regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (RiZVG). U sustav će se unijeti podaci provedenog utvrđivanja stanja nasipa na vodama 1. reda i drugi relevantni podaci o svim RiZVG.

Izrada smjernica o praćenju i održavanju RiZVG 

Nakon uspostave registra regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina (RiZVG), izradit će se smjernice o praćenju i održavanju RiZVG, koje će koristiti svi sudionici i korisnici registra.

Pilot projekt "pametnog nasipa"

Pilot projektom „pametnog nasipa“ s ugradnjom opreme omogućit će se praćenje stanja nasipa u stvarnom vremenu, te će se tako omogućiti daljnje planiranje aktivnosti za unapređenje praćenja stanja nasipa i drugih vodnih građevina.

Uspostavljanje Nadzorno-Upravljačkog Sustava (NUS) na kontrolabilnim RiZVG 

Uspostava NUS odnosi se na povezivanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, koje se analiziraju u okviru ovog Elementa 5/Potprojekta E u jedinstven informacijskih sustav, zajedno sa hidrološkim postajama, koje se moderniziraju u okviru Elementa 4/Potprojekta D, ovog Projekta. Završetak provedbe aktivnosti i kroz Element 4 i kroz Element 5, je vremenski usklađen s početkom aktivnosti na uspostavi NUS. Predviđeno je da se u NUS centralizirano prikupljaju i prikazuju podaci u realnom vremenu sa svih kontrolabilnih RiZVG i hidroloških postaja putem centralne nadzorne aplikacije. Uspostavom nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) na značajnim kontrolabilnim regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama i hidrološkim postajama unapredit će se sustav za praćenje RiZVG, te uspostaviti informatički cjelovit nadzorno upravljački sustav za obranu od poplava.

REZULTATI POTPROJEKTA E

OČEKIVANI REZULTATI

OSTVARENI REZULTATI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj