A. PRIKUPLJANJE I ANALIZA PODATAKA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA

IZBORNIK


CILJ POTPROJEKTA A:

Povećati preciznost karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava kroz prikupljanje i analizu batimetrijskih podataka i hidroloških podloga

KOMPONENTE POTPROJEKTA A:

POTPROJEKT A - PRIKUPLJANJE I ANALIZA PODATAKA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA
A1 Unaprjeđenje batimetrijskih podloga
A2 Unaprjeđenje hidroloških podloga


PLANIRANI TROŠKOVI POTPROJEKT A: 32.068.520 kn s PDVom
PERIOD PROVEDBE POTPROJEKTA A: 2019.-2023.

AKTIVNOSTI POTPROJEKTA A

Kako bi se povećala preciznost karata opasnosti od poplava, temeljem prethodno izrađenih matematičkih modela, te kasnije izradile preciznije i detaljnije karte, kao i proračuni šteta te procjene rizika, potrebno je osigurati podloge sa ažuriranim podacima za njihovu izradu poput: topografskih i batimetrijskih podloga, podloga o receptorima rizika, hidroloških podloga i drugim relevantnih podloga.

Batimetrijske i topografske podloge

Za zadovoljenje potreba poboljšanja postojećeg stanja batimetrijskih podloga provodi se snimanje poprečnih presjeke vodotoka u Republici Hrvatskoj.

Na određenoj dionici pojedinog vodotoka RH, sa preciznost od +_2 cm, snimit će se odgovarajući broj poprečnih presjeka vodotoka u ovisnosti o lokalnim uvjetima i promjenama hidrauličkih karakteristika. Osim snimanja poprečnih presjeka i inundacija vodotoka, nakon snimanja pojedinog vodotoka raspolagat će se i s ažuriranim podacima o visini nasipa i drugi tehnički podaci o ostalim vodozaštitnim i regulacijskim građevinama, dimenzijama temeljnih ispusta, propusta i dr.

Hidrološke podloge

Za zadovoljenje potreba poboljšanja postojećeg stanja hidroloških podloga izrađuju se Studije za definiranje hidrološkog režima u Hrvatskoj i Hidrološki atlas, koji će koristiti za potrebe boljeg planiranja i projektiranja novih zaštitnih i vodnih građevina.

Primjenjujući najbolju međunarodnu praksu, uz ujednačavanje metodologije, a temeljem ažuriranih referentnih ulaznih podataka i njihove odgovarajuće verifikacije, provedbom hidroloških statističkih analiza za isto referentno povijesno razdoblje za cijelo područje RH, osigurati će se konzistentne hidrološke podloge za cijelo područje RH. Ključni parametri za planiranje i projektiranje kao što je npr. protok velike vode 100-godišnjeg povratnog razdoblja na određenoj postaji, bi nakon verifikacije mogli postati podaci koje treba koristiti do naredne novelacije dokumentacije i referentnih karata opasnosti i rizika od poplava.

REZULTATI POTPROJEKTA A

OČEKIVANI REZULTATI

  • Snimljeni poprečni presjeci vodotoka duljine 3265 km na slivu Save

  • Snimljeni poprečni presjeci vodotoka duljine 1720 km na slivu Drave i Dunava

  • Snimljeni poprečni presjeci vodotoka duljine 950 km na slivu Jadrana

  • Hidrološka studija za sliv Save

  • Hidrološka studija za sliv Drave/Dunava

  • Hidrološka studija za sliv Jadran

  • Hidrološki atlas za RH

  • Smjernice za izradu hidroloških analiza

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj